Tòa nhà hỗn hợp Thiều Gia , Nguyễn phong sắc kéo dài

0
179

 

Tòa nhà hỗn hợp Thiều Gia , Nguyễn phong sắc kéo dài

Chủ đầu tư : anh Thiều

Chủ trì : Kiến trúc sư Nguyễn Quang Hùng